๒๕๕๑/๐๒/๒๗

สวัสดีญาติธรรมทุก ๆ ท่านที่แวะเข้ามาชม blog ครูปุ๊ย

๒๕๕๑/๐๒/๒๕

การสมาทานศีล 5 ด้วยตนเอง

บทสวดมนต์เสริมดวงของท่านที่มีปัญหาต่างๆและเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง
เริ่มต้นสวดมนต์ด้วยการสมาทานศีล 5 ก่อน
กราบพระ 3 ครั้ง ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมา ทัฏฐานา
เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อิมานิปัญจะ สิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (3 จบ)
พุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถังพรัหมัง ** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิพุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
บทสวด (มหากาฯ)
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ*** ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง
พรัมมะ**** จาริสุ ปะทักขิณัง กายะ กัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ
ปะทักขิเณ ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตะ เม* ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตะ เม* ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตะ เม* ฯ
* ถ้าสวดให้คนอื่น ให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต
** อ่านว่า พรัมมัง
*** ถ้าสวดให้คนอื่น ให้เปลี่ยนจากคำว่า อะหัง วิชะโย โหมิ เป็น ตะวัง วิชะโย โหหิ
**** อ่านว่า พรัมมะ


เสร็จแล้วให้สวด อิติปิโส เกิน อายุ 1 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ให้สวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 42 ปี ต้องสวด 43 จบ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ
ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป สัพเพสัพตา สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาพุชะ ที่เกิดเป็นอัณฑะชะ ที่เกิดเป็นสังเสทะชะ ที่เกิดเป็นโอปาติกะ จงมารับกุศลผลบุญให้ถ้วนทั่วทุกตัวสัตว์เถิด

บทแผ่ส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าเจ้ามีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ.

หรือการกรวดน้ำอีกวิธีหนึ่ง
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ตามจงมารับกุศลผลบุญและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้จนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมารับกุศลผลบุญไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่บรรพบุรุษ ญาติกา ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนทั้งทางธรรม และทางโลกขอให้ บรรพบุรุษ ญาติกา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้าจงมารับกุศลผลบุญและไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาอายุของข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ชั้นอินทร์ ชั้นพรหม จงมารับกุศลผลบุญจงมาอนุโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานในการทำกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านท้าวพญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 แม่พระธรณี
แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา
รุกขเทวี รุกขเทวา คนธรรถ์ นาคา นาคี เจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ เจ้าที่เจ้าทางในที่ที่ข้าพเจ้าทำมาหากิน สัมเวสี เปรตอสูรกาย โอปาติกา ที่อยู่โดยรอบ ห่างจากบริเวณนี้ไป 100 โยชน์ 1,000 โยชน์ 10,000 โยชน์ 100,000 โยชน์ สุดรอบขอบจักรวาล จงมารับกุศลผลบุญ มาอนุโมทนาบุญและไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น และเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เทอญ
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นเทอญ จงหลุดพ้นเทอญ
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลนี้จงเป็นภวปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง มีปัญญา ทั้งทางธรรม และทางโลก และเข้าสู่กระแสพระนิพพานในปัจจุบันนี้เทอญ.

กุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้แล้ว ขอผลบุญนี้จงน้อมนำไปสู่ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาของพระพุทธเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอันได้แก่
พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม และท่านอาจารย์ วาสี สพฤกศรี จงมีบารมีธรรมสูงยิ่ง
ๆ ขึ้นไปเถิด ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เขียนหนังสือธรรมะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาจงมีภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปเทอญ. และการเผยแพร่ธรรมะนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีปัญญาทั้งทางธรรมและทางโลกสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการเทอญ.

คาถาชินบัญชร
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ
1. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก
5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามโสตะเก
6. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว
7. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
8. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ
9. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
12. ชินา นานา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา
15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.


อานิสงส์ของชินบัญชร สวดทุกวันจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกราย จะทำการสิ่งใดที่ไม่ผิดศีล 5 และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ให้สวด
10 จบ ในคราวเดียวกัน แล้วอธิษฐาน จะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ตามต้องการ

ส่วนท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บให้ทำดังนี้
ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า จะเข้าห้องน้ำ หรือทำกิจสิ่งใด ให้ขออนุญาต คุณพระรัตนตรัย เบิกจ่ายบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าจงมารับกุศลผลบุญและออกจากร่างกายของข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วข้าพเจ้าจะส่งผลบุญให้ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้น (ให้พูดวันละหลาย ๆ ครั้ง และทำทุกๆ วัน)

๒๕๕๑/๐๒/๑๗

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม blog ของ ครูปุ๊ย

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2