๒๕๕๑/๐๓/๑๔

ชุดที่ 3

เอกสารการฝึกทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 3
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
ให้ เป็นความสำคัญหรือเป็นน้ำหนักถ่วงของข้อมูล
ตามลำดับแล้ว จะได้ว่า
Xถ่วงน้ำหนัก =

หรือ ถ่วงน้ำหนัก =

ตัวอย่างที่ 1 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการมีวิชาที่ใช้สอบ 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และวิชากฎหมายข้าราชการพลเรือนตามลำดับ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน ถ้าคณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดน้ำหนักถ่วง (ความสำคัญ) ของวิชาที่ใช้สอบเป็น 30% , 30% , 20% และ 20% เรียงตามลำดับวิชาที่กล่าวข้างต้นและนายสามารถเข้าสอบครั้งนี้ได้คะแนนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และวิชากฎหมายข้าราชการพลเรือน เท่ากับ 80 , 60 , 70 , และ 65 ตามลำดับ จงหาว่านายสามารถสอบได้เฉลี่ยของสี่วิชานี้เป็นเท่าไร
วิธีทำ ถ่วงน้ำหนัก =
สร้างตารางเพื่อใส่ค่าของ wi และ Xi
ตัวที่ นำหนัก(wi) คะแนน(Xi)
1 30% 80
2 30% 60
3 20% 70
4 20% 65

แทนค่า Xถ่วงน้ำหนัก = (30x80)+(30x60)+(20x70)+(20x65)
30 + 30 + 20 + 20

Xถ่วงน้ำหนัก = 2400 + 1800 + 1400 + 1300
100
Xถ่วงน้ำหนัก = 6900
100
= 69 คะแนน
ดังนั้น นายสามารถสอบ 4 วิชานี้ได้คะแนนเฉลี่ย 69 คะแนน #

ตัวอย่างที่ 2 ครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งกำหนดให้นักเรียนสอบตลอดภาคเรียนจำนวน 4 ครั้ง คะแนนเต็มครั้งละ 40 คะแนน แต่กำหนดน้ำหนักของการสอบครั้งที่ 1 , 2 , 3 และ 4 เป็น 10% , 20% ,30% และ 40% ตามลำดับ ถ้านักเรียนคนหนึ่ง ผลการสอบครั้งที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ได้คะแนน 30, 35, 37 และ 25 คะแนน ตามลำดับ จงหาว่านักเรียนคนนี้ได้คะแนนเฉลี่ยของการสอบ 4 ครั้ง เป็นเท่าไร
วิธีทำ Xถ่วงน้ำหนัก =

สร้างตารางเพื่อใส่ค่าของ wi และ Xi
ตัวที่ น้ำหนัก(wi) คะแนน(xi)
1 10% 30
2 20% 35
3 30% 37
4 40% 25

แทนค่า Xถ่วงน้ำหนัก = (10x30)+(20x35)+(30x37)+(40x25)
10 + 20 + 30 + 40

Xถ่วงน้ำหนัก = 300 + 700

ถ่วงน้ำหนัก = คะแนน

ดังนั้น นักเรียนคนนี้ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 31.10 คะแนน #


แบบทดสอบการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 3
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก (10 คะแนน)

1. ครูคนหนึ่งแบ่งคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ 4 ครั้ง ครั้งละ 15% , 20 % , 25% และ 40%
ตามลำดับ ถ้ากมลชนกสอบครั้งแรกได้ 21 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 30 คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 34
คะแนน และครั้งที่ 4 ได้ 55 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ
รวมทุกครั้งของกมลชนก
วิธีทำ ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 50 คน ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปรากฏว่า 7 คน ได้
เกรด 4 12 คน ได้ เกรด 3 20 คน ได้เกรด 2 8 คน ได้เกรด 1 นอกนั้นได้เกรด O จงหา
เกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้อง
วิธีทำ ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. ในการคำนวณเกรดเฉลี่ย ของนักเรียนสมมุติว่านักเรียนลงทะเบียนเรียน 5 วิชา ได้เกรด
A , A , B , B , C โดย A = 4 , B = 3 , C = 2 โดยให้วิชาที่ 1 มีจำนวน 3 หน่วยกิต วิชาที่ 2
2 หน่วยกิต วิชาที่สาม 3 หน่วยกิต วิชาที่สี่ 3 หน่วยกิต และ วิชาที่ห้า 1 หน่วยกิต
จงหาค่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียน
วิธีทำ …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2