๒๕๕๑/๐๓/๑๔

ชุดฝึกพัฒนาทักษะการหาค่ากลางของข้อมูล
(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การหาค่ากลางของข้อมูล
(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม)
= ; Me = ; Mo
นางปราณี ชีพเกิดสุข
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2