๒๕๕๑/๐๓/๑๔

ชุดที่ 5

เอกสารการฝึกทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 5
การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
2. มัธยฐาน (Median)
มัธยฐาน คือค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย นิยมใช้สัญลักษณ์ Med แทนค่าของมัธยฐาน
2.1 การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ถ้า X1 , X2 , X3 ,… XN เป็นข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย
(1) ถ้า N เป็นจำนวนคี่ แล้วมัธยฐาน คือ
(2) ถ้า N เป็นจำนวนคู่ แล้วมัธยฐาน คือ
ตัวอย่างที่ 1 จงหามัธยฐานของข้อมูลในแต่ละข้อ
1. 28 8 6 10 19 30 50
2. 40 5 9 37 64 56 5 10
วิธีทำ 1. เรียงข้อมูลที่มีค่าน้อยไปมากดังนี้
6 8 10 19 28 30 50
ข้อมูลมี 7 จำนวนมัธยฐานอยู่ที่ตำแหน่ง #
ค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดคือ 19 (อยู่ในตำแหน่งที่ 4 ของข้อมูลที่เรียงค่าจากน้อย
ไปมาก) ดังนั้น มัธยฐานของข้อมูลคือ 19
2. เรียงข้อมูลที่มีค่าน้อยไปมากดังนี้
5 5 9 10 37 40 56 64
ข้อมูลมี 8 จำนวน ค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดคือ 10 และ 37 (อยู่ในตำแหน่งที่ 4
และ 5 ตามลำดับ) ดังนั้น มัธยฐานของข้อมูลคือ #


แบบฝึกทักษะการหาค่ากลางของข้อมูล (มัธยฐาน)

1. ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
ข้อ
ข้อมูล
เรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปมาก
มัธยฐาน
(1)
14, 13, 16, 12, 20
12, 13, 14, 16, 20
14
(2)
10, 9, 11, 7, 5, 12


(3)
24, 25, 26, 19, 21, 21, 18


(4)
13, 10, 22, 16, 17, 13, 12, 17, 13


(5)
13, 10, 16, 22, 17, 13, 12, 12, 17, 13


(6)
28, 25, 37, 31, 32, 28, 27, 32, 28, 40


(7)
19, 23, 18, 19, 23, 22, 28, 16, 19


(8)
122, 12, 120, 12, 119, 12, 117, 12, 115, 12


(9)
11, 200, 200, 9, 200, 200, 8, 6, 4


(10)
4, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 7, 7, 11


แบบทดสอบการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 5
ค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

คำสั่ง ให้นักเรียน × บนข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงอันเดียว (5 คะแนน)

1. การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดใด ๆ ต้องทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก. เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก
ข. หาตำแหน่งของข้อมูลจากสูตร Me =
ค. หาตำแหน่งของข้อมูลจากสูตร Me =
ง. สูตร Me = L +
2. จากข้อมูล 15, 16, 14, 17, 19, 8, 12 จงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้
ก. 8 ข. 15
ค. 15.5 ง. 19

3. 4, 6,10, 12, 18, 20 จงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้
ก. 20 ข. 18
ค. 11 ง. 10

4. นักเรียน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 7 ข้อมูลที่ได้คือ 7, 8, 6, a, 10 จงหา
ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้
ก. 8 ข. 7
ค. 6 ง. 4

5. เอ อายุ 16 ปี ตั้ม, มด, โบว์ มีอายุรวมกัน 54 ปี จุ๋มและเมย์มีอายุรวมกัน 32 ปี
จงหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้
ก. 15 ข. 16 ค. 17 ง. 18

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2