๒๕๕๑/๐๓/๑๔

ชุดที่ 7

เอกสารการฝึกทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 7
การหาค่าฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
3. ฐานนิยม (Mode)
ฐานนิยม คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด นิยมใช้สัญลักษณ์ Mo แทนค่าของฐานนิยม
3.1 การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
หาได้จากการดูว่าในบรรดาข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลใดมีความถี่สูงสุด ข้อมูลนั้นจะเป็นฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้น
ตัวอย่างที่ 1 จงหาฐานนิยมของข้อมูลในแต่ละข้อต่อไปนี้
(1) 8, 7, 3, 4, 5, 3, 7, 9
ฐานนิยมคือ 3 #
(2) 8, 0, 5, 4, 0, 5, 8
ฐานนิยมคือ 0 และ 5 #
(3) 7, 8, 0, 5, 4, 1, 6, 9
ไม่มีฐานนิยม (ทุกค่ามีความถี่เท่ากัน) #
(4) 8, 6, 5, 3, 6, 3, 5, 8
ไม่มีฐานนิยม (ทุกค่ามีความถี่เท่ากัน) #

แบบฝึกทักษะการหาค่ากลางของข้อมูล(ฐานนิยม)

1. ให้นักเรียนเติมตารางให้สมบูรณ์

ข้อ
ข้อมูล
ค่าของข้อมูลที่มีค่าถี่สูงสุด
ฐานนิยม
(1)
4, 2, 2, 6, 8


(2)
0, 4, 0, 5, 4, 6


(3)
7, 6, 8, 9, 3, 2, 1


(4)
2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5


(5)
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4


(6)
10, 11, 12, 10, 11, 12, 100


(7)
7, 70, 7, 17, 7, 77, 700


(8)
11, 200, 200, 9, 200, 200, 8, 6, 4


(9)
11, 1, 111, 11, 1111, 111, 999


(10)
102, 107, 99, 119, 135, 149
แบบทดสอบการหาค่ากลางของข้อมูลชุดที่ 7
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

คำสั่ง ให้นักเรียนกากบาท (´) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด (5 คะแนน)

1. 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
ก. 19 ข. 18
ค. 16 ง. ไม่มี

2. น้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง คือ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 13 จงหาฐานนิยม
ของนักเรียนกลุ่มนี้
ก. 13 ข. 14
ค. 15 ง. 18

3. ข้อมูล 11, 13, 111, 15, 11, 21, 111 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
ก. 111 ข. 15
ค. 11 ง. 11,111

4. จากหาค่าฐานนิยมต้องพิจารณาจากสิ่งใด
ก. ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดนั้น
ข. ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางหลังจากเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก
ค. ข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำกันมากที่สุดของข้อมูลชุดนั้น
ง. จะใช้ข้อมูลตัวใดก็ได้ถือว่าเป็นฐานนิยม

5. ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 20 จำนวนข้อมูลเป็น 12 เมื่อข้อมูล แต่ละ
ค่าคือ 15 , 12, 10, 7 , 14, 24, 30 , 35 , 23 , 25 , a , 31 จงหาค่า
ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
ก. 35 ข. 24
ค. 12 ง. 14

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2